Apartman ve Site

Yönetimi

- Site resmi defterlerinin yıllık noter tasdiklerinin yaptırılması
- İşletme projesinde belirtilen avans ve aidatların takip ve tahsili
- Bina yönetimi ve 3.şahıslarla ilgili ödemelerin yapılması
- Site personelinin özlük hakları ile ücretlerinin ödenmesi
- Site gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi
- Her ay borç alacak çizelgelerinin blok panosunda ve internet ortamında duyurulması
- Denetim kuruluna faaliyet ve mali raporların sunulması
- Yıllık faaliyet raporunun yılsonunda genel kurula sunulması
- Resmi defterlerin yıl sonunda yönetim kuruluna ibrası.
- Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen 
kat maliklerine karşı icra takibi yapılması ve dava açılması ,
- Gerekli hallerde YÖNETİM PLANININ, KAT MÜLKİYETİ KANUNU ile ilgili yasalara uygun hale getirilmesi

- Site ve apartman genel kurul toplantılarının ve bu toplantıda 
alınacak kararların hukuka uygunluğunun sağlanması
- Firmalarla ve 3. Şahıslarla yapılacak sözleşmelerle doğabilecek 
ihtilafların minimum düzeye çekilmesinin temini